Πληροφορίες

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που θα πιθανόν θα κληθείτε να δώσετε (Όνομα, Επίθετο,Επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής κλπ) είναι απαραίτητα για την εύρυθμη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας και την μεταξύ μας επικοινωνία.

Η diktyosys.gr σας διαβεβαιώνει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και η πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την διασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Κατά τα λοιπά η diktyosys.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός και αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να χρησιμοποιηθούν και σε συνεργαζόμενες με την diktyosys.gr επιχειρήσεις (ως επί το πλείστον πρακτορεία μεταφορών, εταιρείες ταχυμεταφορών,ταχυδρομείο) με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγματικής σχέσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.